Sąd Dyscyplinarny

Małgorzata Eysymontt

adw. dr Małgorzata Eysymontt

Jestem adwokatem od 2014 r., członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie od 2011 r. Pomoc prawną świadczyłam zarówno we współpracy z kancelariami o charakterze międzynarodowym, jak i z kancelariami indywidualnymi. Od samego początku swojej drogi adwokackiej prowadzę własną kancelarię, w której zajmuję się przede wszystkim prawem rodzinnym, szeroko rozumianym prawem cywilnym (w tym sprawy spadkowe i dotyczące umów cywilnoprawnych) oraz prawem Unii Europejskiej. Reprezentuję klientów indywidualnych w postępowaniach sądowych, wykonuję również tłumaczenia prawnicze. Od ponad 10 lat jestem wykładowcą akademickim, prowadzącym zajęcia prawnicze w języku polskim i angielskim ze studentami różnych szczebli (w tym doktorantami), przygotowuję studentów do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze. Od kilku lat związana jestem z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym w Warszawie, gdzie od 2020 r. pełnię funkcję eksperta ds. przeciwdziałania molestowaniu i dyskryminacji. Wykładanie to moja pasja. Posiadam bogate, wieloletnie doświadczenie akademickie zdobywane na polskich uczelniach oraz European Education Center w Yangon w Republice Związku Mjanmy (Birma), a także w zakresie organizacji wyjazdów szkoleniowych do instytucji i organów Unii Europejskiej w Belgii i Luksemburgu oraz konferencji naukowych.
Jestem doktorem nauk prawnych, ekspertem ds. przeciwdziałania molestowaniu i dyskryminacji oraz adiunktem na Wydziale Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie. Jestem absolwentką Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego (obecnie: Uczelnia Łazarskiego) w Warszawie, jak również dwóch kierunków Studiów Podyplomowych: Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (Restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa) na Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz Podyplomowych Studiów UE i Administracji Publicznej w UE w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jestem autorką lub współautorką różnorodnych publikacji naukowych, w tym autorką kompleksowej publikacji z zakresu prawa Unii Europejskiej, pt. „Pozycja instytucjonalna urzędu Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. Od koncepcji, przez narodziny, po nieustanną ewolucję”, Monografie Prawnicze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019 oraz współautorką komentarza (przepisy dotyczące międzynarodowego postępowania cywilnego) do Tomu III Kodeksu postępowania cywilnego pod red. nauk. dr Olgi Piaskowskiej (w druku).
Uważam, że przepisy i zasady regulujące wykonywanie zawodu adwokata oraz sposób funkcjonowania samorządu adwokackiego powinny odpowiadać współczesnym wyzwaniom rynkowym i rzeczywistym potrzebom członków Palestry, w szczególności tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją ścieżkę zawodową. Przede wszystkim powinny one gwarantować adwokatom poczucie bezpieczeństwa i integracji środowiskowej, jak również możliwość rozwoju kompetencji zawodowych na najwyższym poziomie oraz konkurencyjność świadczonych przez nich usług. Dlatego też, świadomie podejmując się zadań na rzecz samorządu adwokackiego w ramach funkcji Sędziego Sądu Dyscyplinarnego i delegatki na KZA, zamierzam podjąć działania na rzecz wprowadzenia przejrzystych i czytelnych zasad funkcjonowania i warunków ułatwiających adwokatom wykonywanie zawodu, w tym m.in. dotyczących możliwości podejmowania przez adwokatów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (z wyłączeniem obron karnych), korzystania przez nich – w granicach dobrych obyczajów oraz przy zachowaniu zasad etyki i godności zawodu – z reklamy działalności zawodowej, przede wszystkim przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi online, mediów społecznościowych, a także poprzez zapewnienie wyższych stawek dla adwokatów prowadzących sprawy z urzędu. Zadbam też o poszerzenie działalności Adwokatury na rzecz popularyzacji nauki oraz wzbogacenia oferty i zwiększenia jakości kształcenia członków Palestry, m.in. poprzez współpracę z praktykami i wykładowcami nie tylko z Polski, ale i z innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Ponadto, uważam też, że należy zwiększyć rolę niezależnego sądownictwa dyscyplinarnego, które stanowi rękojmię prawidłowego i bezpiecznego wykonywania zawodu adwokata. W mojej ocenie współczesna i nowoczesna adwokatura XXI wieku powinna być bardziej elastyczna w kontekście dostosowywania się do rzeczywistych potrzeb rynkowych i dbać o interesy wszystkich członków Palestry, a także o własny wizerunek w mediach i społeczeństwie, budować zaufanie i szacunek innych. Aby to osiągnąć, wymaga przeprowadzenia szeregu istotnych zmian, zarówno strukturalnych, jak i funkcjonalnych – szanując historię, jednocześnie idąc z duchem czasu. W pełni popieram więc program i postulaty adwokackiej inicjatywy społeczno-wyborczej Adwokatura 2020, z ramienia której startuję w nadchodzących wyborach adwokackich. Liczę na Wasze zaufanie i proszę o oddanie głosów na moją kandydaturę.
Katarzyna Gorgol

adw. Katarzyna Gorgol

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy

W zbliżających się wyborach władz Izby Adwokackiej w Warszawie ubiegam się od stanowisko sędziego dyscyplinarnego oraz delegata na KZA.

Jestem członkiem Izby Adwokackiej od ośmiu lat.Praktyka prowadzonej przeze mnie kancelarii indywidualnej skupia się wokół spraw z dziedziny prawa wykroczeniowego i karnego, a także na prawie cywilnym, rodzinnym oraz odszkodowawczym. W ramach działalności zawodowej zastępuję również klientów w toku postępowań dyscyplinarnych.

Od 2017 przewodniczę Sekcji Prawa Drogowego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Byłam przewodniczącą Sekcji Prawa Autorskiego i Nowych Technologii oraz zastępcą Przewodniczącej Sekcji Prawa i Postępowania Cywilnego.

W latach 2016-2021 pełniłam funkcję Sekretarza Komisji Komunikacji z Organami Wymiaru Sprawiedliwości przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Wykonywałam też obowiązki stałego protokolanta Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie.

Angażuję się w działalność na rzecz obrony praw człowieka, w ramach której udzielam pomocy prawnej pro bono. Za tę aktywność w grudniu 2019 roku otrzymałam podziękowania od Rzecznika Praw Obywatelskich.

Swoje obowiazki wykonuję kierując się najwyższymi standardami, z poszanowaniem klientów oraz członków zarówno naszego, jak i bratnich samorządów. W mojej ocenie to zasady etyki wyznaczają ramy godnego i należytego postępowania adwokata. 

Jako kandydat na delegata na Krajowy Zjazd Adwokatury popieram postulaty zawarte w programie inicjatywy społeczno-wyborczej Adwokatura 2020.

Proszę o Państwa głosy na zgromadzeniu, które odbędzie się zdalnie w dniach w dniach 30/31 stycznia 2021 r. Dołożę wszelkich starań, by żaden z nich nie został zmarnowany.

Piotr Hindemith

adw. Piotr Hindemith

Od 10 lat wykonuję zawód Adwokata, a od 2 lat pełnię funkcję protokolanta w Wyższym Sądzie Dyscyplinarnym. W swojej praktyce zawodowej zajmuję się w dużej mierze prowadzeniem spraw karnych, zarówno dla klientów z wyboru jak i z urzędu. Praktyka w tym zakresie ma istotne znaczenie w wykonywaniu funkcji Sędziego Sądu Dyscyplinarnego. Doświadczenie zdobyte na Sali sądowej w licznych procesach karnych a także uczestniczenie w rozprawach przed Wyższym Sądem Dyscyplinarnym pozwoliło mi zdobyć doświadczenie z zakresu stosowania zarówno procedury karnej jak i przepisów regulujących zasady etyki adwokackiej.
Jestem przekonany, że sądownictwo dyscyplinarne jest jednym z podstawowych filarów Adwokatury, które bezpośrednio chroni i kształtuje normy etyczne zawodu wykonywanego przez każdego z nas.
  • Sąd w swoim orzekaniu powinien być niezawisły i niezależny.
  • Sąd powinien wyjaśnić każdą z prowadzonych spraw w sposób wyczerpujący i pozwalający na wydanie słusznego i zgodne z prawem orzeczenia.
  • Sędziowie w swych decyzjach powinni mieć na uwadze to, iż każda z rozpatrywanych spraw jest sprawą indywidualną i ma bezpośrednie oddziaływanie na każdą ze stron postępowania. Z tego też względu w każdym przypadku konieczna jest rozwaga i dokładna analiza konkretnego przypadku.
Chcąc czynnie uczestniczyć w życiu samorządu Adwokackiego, zdecydowałem się ubiegać o funkcję Sędziego Sądu Dyscyplinarnego. Startuję z poparciem inicjatywy społeczno-wyborczej #Adwokatura 2020.
Karolina Jagiełło Przychodzka

adw. Karolina Jagiełło-Przychodzka

Kandydat na Funkcję Sędziego Sądu Dyscyplinarnego i Delegata na Krajowy Zjazd Adwokatury

DOŚWIADCZENIE
Jestem członkinią Izby Warszawskiej od 2013 roku. Prowadzę własną kancelarię adwokacką, w której na co dzień reprezentuję klientów w postępowaniach sądowych z zakresu prawa karnego, cywilnego, a także rodzinnego. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu Sądownictwa i Administracji w Kościele na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

PREZENTACJA POGLĄDÓW
Jestem kandydatką inicjatywy wyborczej Adwokatura 2020. Ubiegam się o wybór na funkcję Sędziego Sądu Dyscyplinarnego oraz Delegata na KZA jako adwokat młodego pokolenia. Praktyka zdobyta w toku prowadzenia przeze mnie jednoosobowej kancelarii zwróciła moją uwagę na właściwą ocenę zachowań naszych Koleżanek i Kolegów w relacjach z ich klientami, sądami, czy innymi adwokatami. Zauważalne dla mnie stało się obniżenie standardów zawodowych i etycznych, jakimi powinni kierować się przedstawiciele naszego zawodu, ale także dostrzegam, że praca z klientem indywidualnym niejednokrotnie bywa bardzo wymagająca. Chciałabym mieć wpływ na to, jak jesteśmy postrzegani w oczach społeczeństwa, ale także Koleżanek i Kolegów innych pokrewnych korporacji. Za najistotniejsze w pracy sędziego Sądu Dyscyplinarnego uważam szczegółowe zapoznanie się ze stanem faktycznym sprawy, rzetelną analizę etyczną i prawną służącą właściwemu rozstrzygnięciu sprawy, terminowość sporządzanych pism oraz poszanowanie stron postępowania.

Głęboko wierzę, że moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe w prowadzeniu postępowań przed sądami i organami administracji publicznej, przekładające się na znajomość praktycznych problemów występujących przy wykonywaniu zawodu adwokata zarówno w relacji z klientem, jak i Koleżankami i Kolegami Adwokatami uprawniają mnie do ubiegania się o stanowisko Sędziego Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie.

Jako delegatka na Krajowy Zjazd Adwokatury będę walczyła o poprawę pozycji Adwokatek, które chciałyby skorzystać ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego w czasie macierzyństwa poprzez wykonywanie tego pięknego zawodu w oparciu o umowę o pracę.

Anna Krankowska

adw. Anna Krankowska

Członek Warszawskiej Izby Adwokackiej od 2015 r. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji, jak również Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Doświadczenie zdobywała pracując zarówno jako asystent sędziego w Sądzie Gospodarczym oraz jako aplikant, a następnie adwokat w wielu warszawskich kancelariach.

Specjalizuje się prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego, jak również posiada duże doświadczenie w prowadzeniu postępowań karnych z uwzględnieniem spraw zorganizowanych grup przestępczych oraz przestępczości narkotykowej. W szczególnym kręgu jej zainteresowań leżą zagadnienia z zakresu prawa medycznego oraz bioetyki.

Katarzyna Księżopolska

adw. Katarzyna Księżopolska

Członkiem Izby Warszawskiej jestem  od 2015 roku. 

Chciałabym  współtworzyć samorząd, dlatego w wyborach zdecydowałam się ubiegać o funkcję Sędziego sądu dyscyplinarnego oraz Delegatki na Krajowy Zjazd Adwokatury Startuję z poparciem inicjatywy społeczno-wyborczej Adwokatura 2020. #Adwokatura2020.

Prowadzę indywidualną kancelarię adwokacką zajmującą się reprezentacją klientów w sprawach karnych, rodzinnych i spadkowych. Ubiegam się o stanowisko Sędziego Sądu Dyscyplinarnego albowiem sprawy karne są mi szczególnie bliskie z racji mojego wieloletniego doświadczenia w pracy w wydziałach karnych warszawskich sądów rejonowych jeszcze przed ukończeniem aplikacji adwokackiej.

Uważam, że solidarność jest bardzo istotna, stąd chce mieć możliwość współtworzenia naszego samorządu. Jako Delegatce zależy mi na wzmocnieniu pozycji naszego samorządu zwłaszcza w kontekście reformy uregulowań prawnych dotyczących stawek minimalnych za czynności adwokackie. 

Jeżeli te wartości też są Wam bliskie, proszę o Wasz głos na zgromadzeniu, które w tym roku odbędą się wyjątkowo zdalnie w dniach 30/31 stycznia.

Dorota Kubik

adw. Dorota Kubik

Szanowni Państwo,
Pragnę przybliżyć Państwu moją sylwetkę jako kandydatki na funkcję Sędziego Sądu Dyscyplinarnego oraz Delegatki na Krajowy Zjazd Adwokatury. Zgłaszam swoją kandydaturę z poparciem inicjatywy społeczno-wyborczej #Adwokatura2020.

Jestem członkinią Izby Adwokackiej w Warszawie od 2015 roku. Od 2018 roku prowadzę indywidualną praktykę adwokacką, pracując głównie jako adwokat sądowy i reprezentując klientów indywidualnych w sprawach rodzinnych, karnych oraz cywilnych. Praktykę procesową podjęłam już w trakcie odbywania aplikacji, co pozwoliło mi na wczesne, baczne, obserwacje praktyki profesjonalnych pełnomocników, ale także ich zachowań i prezentowanych wartości.

Do podjęcia wyzwania skłoniły mnie rozmowy, jakie odbyłam w ostatnich latach z Koleżankami i Kolegami, prowadzącymi indywidualne kancelarie adwokackie. Wykonywanie pracy w takiej formie wymaga szczególnego zwrócenia uwagi na kwestie etyki zawodu oraz zasad jego wykonywania, a także wypracowania specjalnego modelu współpracy z klientem indywidualnym z uwzględnieniem zachowania wszelkich standardów zawodowych. Opierając się na doświadczeniu własnym oraz Koleżanek i Kolegów dostrzegam, że praktyka zawodowa stawia przed nami wiele wyzwań, nie tylko w zakresie posługiwania się prawem, ale także w zakresie współpracy z Klientem, która nierzadko bywa bardzo wymagająca. Ponieważ sama praktykuję w jednoosobowej kancelarii adwokackiej, ten zakres problematyki jest mi szczególnie bliski.
Za podstawę przy wykonywaniu swoich obowiązków jako Sędziego Sądu Dyscyplinarnego uznaję wnikliwe i wszechstronne zapoznanie się ze stanem faktycznym sprawy, rzetelną analizę prawną i etyczną zagadnienia, terminowość, ale także poszanowanie stron postępowania.
Jestem przekonana, że moje dotychczasowe doświadczenie oraz świeżość spojrzenia na aktualne problemy adwokatów gwarantują, że będę wywiązywać się z powierzonych mi zadań w sposób rzetelny i właściwy, z poszanowaniem zasad uczciwości, obiektywizmu i sprawiedliwości.

adw. Mariola Łakomska

Członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie jestem od 2016 roku. Parokrotnie miałam okazję brać aktywnie udział współtworząc wydarzenia organizowane przez Izbę Adwokacką w Warszawie. W 2020 roku, w szczególnych warunkach pandemii udało mi się zorganizować ogólnopolską konferencję Prawa konsumenta w prawie polskim i UE. Konferencja została objęta patronatem Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Finansowego i Prezesa UOKiK.

Każdy, kto mnie zna wie, że jeśli zdecyduję się podjąć określonego zadania, robię to z pełnym zaangażowaniem. Nawet jeśli nie jest łatwo, a może zwłaszcza wtedy.

W nadchodzących wyborach zdecydowałam się ubiegać o funkcję sędziego Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie oraz Delegatki na Krajowy Zjazd Adwokatury. Startuję z poparciem inicjatywy społeczno-wyborczej Adwokatura 2020, której program odzwierciedla moje oczekiwania wobec naszego samorządu.

Dlaczego zdecydowałam się podjąć tego zadania ?

Odpowiedzialność dyscyplinarna w mojej opinii stanowi, ze względu na specyfikę i cel działania sądownictwa dyscyplinarnego, potrzebę realizowania wymagań w zakresie standardów zawodowych i etycznych, jakie stawiane są przed adwokatami. Chciałabym mieć wpływ na to, jak jesteśmy postrzegani i nie potrafię zaakceptować zauważalnego obniżenia standardów zawodowych i etycznych, jakimi powinni kierować się przedstawiciele naszego zawodu. Stawiane dziś przed Adwokaturą cele pokazują, jak ważną i istotną kwestią jest postrzeganie nas w oczach społeczeństwa a także, w oczach naszych koleżanek i kolegów wykonujących ten piękny zawód. Powyższemu dałam wyraz, jako współautorka opinii do złożonego projektu zmian Kodeksu Etyki Adwokackiej, która została zauważona i cytowana w ogólnopolskiej prasie.

Ponieważ odpowiedzialność dyscyplinarna ściśle wiąże się z KEA i potrzebą dostosowania go do współczesnych realiów rynkowych oraz oczekiwań naszego środowiska adwokackiego konieczne są zmiany na poziomie NRA. Stąd też moja kandydatura na Delegatkę na Krajowy Zjazd Adwokatury.

Tomasz Mielke

adw. Tomasz Mielke

Jestem adwokatem od 2011 roku. Profesjonalnym pełnomocnikiem jestem od 2008r (w latach 2008 – 2011 wykonywałem zawód radcy prawnego). Jestem kandydatem inicjatywy społeczno-wyborczej Adwokatura 2020. Wykonuję zawód adwokata w ramach indywidualnej kancelarii adwokackiej oraz w ramach spółki partnerskiej. Zajmuję się prawem własności intelektualnej, prawem gospodarczym oraz prawem karnym – gospodarczym.

Uczestniczyłem w wielu konferencjach międzynarodowych z zakresu ochrony praw własności intelektualnej (AIPPI, LES, ECTA, BALKAN LEGAL FORUM), jestem autorem publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej. Posiadam doświadczenie z zakresu praktyki legislacyjnej, w szczególności w odniesieniu do problematyki postępowania cywilnego oraz prawa własności intelektualnej.

Niestety nie sposób nie zauważyć obniżenia standardów zawodowych i etycznych, jakimi powinni kierować się przedstawiciele naszego zawodu. Ten smutny fakt powoduje, że społeczna ocena naszego zawodu jest coraz niższa. Ocena ta może powodować, że coraz silniejsze będę zakusy władz aby ograniczać prawa naszego samorządu. Dlatego chciałbym mieć realny wpływ na to jak funkcjonuje sądownictwo dyscyplinarne. Uważam również, że postępowania dyscyplinarne powinny być prowadzone znacznie sprawniej. Długotrwałe postępowania dyscyplinarne obniżają poczucie sprawiedliwości pokrzywdzonych ale również stanowią dodatkową, nieuzasadnioną dolegliwość dla obwinionych adwokatów. Odpowiedzialność dyscyplinarna jest ściśle związana z KEA. Uważam, że niektóre z przepisów KEA wymagają dostosowania ich do realiów rynkowych. To z kolei będzie wymagało zmian na poziomie krajowym. Dlatego kandyduję również na Delegata na Krajowy Zjazd Adwokatury.

Marta Pachlińska-Mąka

adw. Marta Pachlińska - Mąka

Jestem członkiem Izby Warszawskiej od 2014 roku. Chcę współtworzyć samorząd, dlatego w wyborach zdecydowałam się ubiegać o funkcję Sędziego Sądu Dyscyplinarnego oraz Delegatki na Krajowy Zjazd Adwokatury.

Prowadzę indywidualną kancelarię adwokacką zajmującą się sprawami rodzinnymi, cywilnymi oraz karnymi.

Uważam, że bardzo istotne jest nowoczesne spojrzenie na adwokaturę z zachowaniem jej najlepszych wartości. Istotne jest dla mnie budowanie prawidłowych relacji na linii Sąd-pełnomocnik/obrońca, stąd chcę mieć możliwość współtworzenia samorządu.

Zależy mi, żeby mieć realny wpływ na sprawy, które dotyczą adwokatury, stąd moja kandydatura na Delegatkę na Krajowy Zjazd Adwokatury.

Jeżeli te wartości też są Wam bliskie, proszę o Wasz głos na Zgromadzeniu, które w tym roku wyjątkowo odbędzie się w formie zdalnej w dniach 30-31 stycznia 2021r.

Kinga Plewnicka

adw. Kinga Plewnicka

Adwokat Kinga Plewnicka jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2015 roku jest członkiem Warszawskiej Izby Adwokackiej.

Specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa zamówień publicznych. Doświadczenie zawodowe zdybywała pracując w Kancelariach prawnych w Warszawie oraz świadcząc usługi prawne na rzecz jednostek budżetowych miasta stołecznego Warszawy.

Sławomir Szczerkowski

adw. Sławomir Szczerkowski

Szanowni Państwo,

Zgłosiłem swoją kandydaturę na Delegata na Krajowy Zjazd Adwokatury i Sędziego Sądu Dyscyplinarnego.

Jestem prawnikiem sądowym związanym z Zespołem Kancelarii Adwokackich przy pl. Zbawiciela 2. Reprezentuję głównie klientów indywidualnych, ale pełnię również funkcje procesowe lub doradcze dla klientów biznesowych. Bardzo sobie też cenię doświadczenie prowadzenia spraw z urzędu.

Od początku swojej prawniczej drogi zawodowej związany jestem z Izbą Adwokacką w Warszawie. W okresie aplikacji angażowałem się w sprawy samorządowe oraz reprezentowałem interesy swojej grupy koleżanek i kolegów jako starosta. W czasie wybuchu pandemii SARS-Cov2 byłem jednym z koordynatorów akcji #WalczymyRazem, w której wraz z innymi członkami naszej Izby organizowaliśmy pomoc dla szpitali i laboratoriów. Udzielałem również porad prawnych w ramach specjalnie w tym celu uruchomionej przez ORA wraz z samorządem lekarskim infolinii dla medyków.

Swoje doświadczenie i chęć działania mogę teraz, o ile uzyskam Wasz głos, poświęcić również dla pracy w organach Adwokatury.

Ewelina Zawiślak

adw. Ewelina Zawiślak

Członkiem Izby Warszawskiej jestem  od 2014 roku.

Zawsze starałam się nieść pomoc Koleżankom i Kolegom. Teraz chciałabym  współtworzyć samorząd, dlatego w wyborach zdecydowałam się ubiegać o funkcję Sędziego Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie oraz Delegatki na Krajowy Zjazd Adwokatury.

Startuję z poparciem inicjatywy społeczno-wyborczej Adwokatura 2020. #Adwokatura2020.

Prowadzę indywidualną kancelarię adwokacką zajmującą się szeroko rozumianym prawem karnym (z szczególnym uwzględnieniem prawa karnego skarbowego i wykonawczego, jak również postępowań dyscyplinarnych), cywilnym jak i rodzinnym. Jestem procesualistą.

Brałam czynny udział w wydarzeniach zawsze tam, gdzie była potrzebna pomoc obrończa.

Uważam, że transparentność informacji, a także wzajemną pomoc, solidarność, jest bardzo istotna, stąd chce mieć możliwość współtworzenia samorządu. Jako Delegatce zależy mi na dostosowaniu KEA w do wymagań XXI wieku.

Jeżeli te wartości też są Wam bliskie, proszę o Wasz głos na zgromadzeniu, które w tym roku odbędzie się wyjątkowo zdalnie w dniach 30/31 stycznia.

adw. Marcin Jakub Baranowski

adw. Jacek Gaj

adw. Małgorzata Kowalczyk

adw. Aleksandra Matwiejko

adw. Aleksander Nobis

adw. Magdalena Nowakowska