PROGRAM i ZAKRES DZIAŁAŃ

PROGRAM i ZAKRES DZIAŁAŃ
Dziekana i Okręgowej Rady Adwokackiej
na kadencję 2021 – 2025
przygotowany przez grupę społeczno-wyborczą
ADWOKATURA 2020

_____________________________________________________________________

Przedstawiamy Państwu wyniki naszych dyskusji i spostrzeżeń dotyczących obszarów, które naszym zdaniem powinny ulec gruntownym zmianom, tak aby praca Adwokatury była lepiej zorganizowana i bardziej efektywna, satysfakcjonująca wewnętrznie i doceniana społecznie. Naszą szczególną uwagę zwróciły następujące zagadnienia:

 1. Promocja zawodu
 2. Dziekan i ORA
 3. Ułatwienia wykonywania zawodu
 4. Cyfryzacja adwokatury
 5. Solidarność zawodowa
 6. Poziom kształcenia
 7. Transparentność informacji i finansów
 8. Komunikacja wewnętrzna
 9. Doskonalenie zawodowe
 10. Opieka medyczna i programy lojalnościowe
 11. Wzajemne wsparcie
 12. Zmiany ustaw i KEA

Naszym celem jest stworzenie programu, który będzie odpowiadał oczekiwaniom i potrzebom środowiska Adwokackiego, będzie „drogowskazem” dla najważniejszych kwestii związanych z wykonywaniem naszego zawodu.

Program ten ma stanowić wyznacznik celów i działań dla Dziekana i Rady w nadchodzącej kadencji. Niezależnie od tego kto będzie sprawował te funkcje, pragniemy aby osoby zasiadające w organach samorządowych miały świadomość ważnych potrzeb, oczekiwań i wyzwań stawianych naszemu środowisku.

 1. PROMOCJA ZAWODU

  • kampanie wizerunkowe dostosowane do współczesnych form przekazu treści i wartości ukazujące Adwokatów jako profesjonalistów (prowadzone przede wszystkim w mediach społecznościowych – np. FB, instagram, twitter, LinkedIn i przestrzeni publicznej – np. filmy, kampanie plakatowe, skrypty informacyjne, poradniki – np. takie jak „Poradnik Covid-owy dla przedsiębiorców”),
  • przeprowadzenie programu promocyjnego „Adwokat Pomaga” polegającego na stworzeniu Adwokackiego Centrum Pomocy, którego celem będzie promowanie zawodu Adwokata wśród klientów indywidualnych,
  • nawiązanie współpracy z organizacjami i związkami przedsiębiorców pozwalającej na promowanie Adwokatów, jako profesjonalistów świadczących pomoc prawną przedsiębiorcom i innym podmiotom gospodarczym,
  • przeprowadzenie kampanii  promującej Adwokatów także jako podmiot wspierające przedsiębiorców w tworzeniu ich biznesu, prowadzeniu przedsiębiorstwa i doradztwie biznesowym.
 2. DZIEKAN i ORA

  • Dziekan powinien być nie tylko wizjonerem i kreatorem, ale także menadżerem maksymalnie wykorzystującym potencjał Izby i jej Członków,
  • Dziekan i Rada powinni podejmować kroki (możliwe i dopuszczalne na poziomie okręgowej Izby) w celu poszerzania rynku isług prawnych świadczonych przez Adwokatów,
  • Dziekan i Rada powinni koordynować komunikację zarówno z organami wymiaru sprawiedliwości, ścigania, organizacjami pozarządowymi, etc jak i organizacjami przedsiębiorców z terenu naszej Izby,
  • Dziekan i Rada powinni podejmować współpracę z organizacjami społecznymi dążąc do poszerzenia świadomości prawnej obywateli, a jednocześnie roli Adwokata w społeczeństwie,
  • Dziekan i Rada powinni w taki sposób kierować pracami Izby, aby zachować apolityczność a jednocześnie wysoką wrażliwość społeczną i dbałość o poszanowanie prawa, wolności i godności Obywateli,
  • Rada powinna przygotować program wsparcia logistycznego Koleżanek i Kolegów niezależnie od tego, na jakim etapie kariery zawodowej się znajdują,
  • Dziekan i Rada winni stać na straży wzajemnego poszanowania i zasad koleżeństwa oraz wspierać integrację,
  • za zasadne należy uznać powołanie nowych Komisji ORA, w tym np. Komisji Legislacyjnej, której zadaniem będzie monitorowanie proponowanych zmian w prawie, włączanie się w prace i procesy legislacyjne, przygotowywanie własnych propozycji zmian legislacyjnych i wspieranie w tym zakresie Komisji Legislacyjnej NRA,
  • reorganizacja pracy Biura Rady zmierzająca do poprawy efektywności i transparentności działań Rady, w tym udostępniania w extranecie/panelu adwokata transmisji z posiedzeń Rady na żywo, a następnie protokołów z posiedzeń Rady i Prezydium, publikowania uchwał, stanowisk i sprawozdań (w tym szczegółowych sprawozdań finansowych),
  • utworzenie szczegółowych procedur w zakresie podejmowania przez Prezydium decyzji finansowych obciążających budżet Izby. Postulujemy o ograniczenie uprawnienia Prezydium do swobodnego dysponowania budżetem Izby bez wiedzy i zgody Rady (w chwili obecnej Prezydium ma takie uprawnienia każdorazowo do kwoty 30 000 PLN bez żadnego ograniczenia ani miesięcznego, ani rocznego, ani podmiotowego). W zakresie w jakim zostałoby Prezydium przyznane takie uprawnienie – wprowadzenie obowiązku comiesięcznego składania raportu Radzie z podjętych decyzji i poczynionych wydatków.
 3.  

 4. UŁATWIENIA WYKONYWANIA ZAWODU

  • centra co-workingowe w okolicach sądów dające możliwość pracy Adwokatom i Aplikantom Adwokackim, a także gwarantujące swobodną i poufną atmosferę na spotkania z klientami oraz możliwość prowadzenia w nich spotkań mediacyjnych i negocjacyjnych – „Kawiarenki Adwokackie”,
  • kontynuowanie prac Komisji ORA ds. Komunikacji z organami wymiaru sprawiedliwości, rozszerzenie zakresu tej współpracy oraz poszerzenie jej o organy ścigania,
  • podjęcie próby stworzenia swojego, wewnętrznego systemu informacji prawnej oraz zbioru orzeczeń sądowych.
 5.  

 6. CYFRYZACJA ADWOKATURY

  • rozbudowa zdalnego systemu komunikacji z organami Izby pozwalającego na załatwienie wszystkich spraw administracyjnych, w tym m.in. szybkiego aktualizowania listy adwokatów prowadzących sprawy z urzędu, podglądu stanu opłacenia składek oraz składki na OC, składania pism i wniosków, zapisywania się i odbywania szkoleń oraz gromadzenia punktów PDZ, komunikowania się z komisją odpowiedzialną za komunikację z organami wymiaru sprawiedliwości i organami ścigania celem sygnalizowania nieprawidłowości zaobserwowanych w sądach, etc,
  • stworzenie platformy komunikacji pomiędzy Adwokatami i Aplikantami Adwokackimi w zakresie kwestii dotyczących patronatu,
  • stworzenie wewnętrznej platformy ułatwiającej znalezienie zastępcy procesowego,
  • umożliwienie zdalnej komunikacji z Komisją Etyki celem zweryfikowania wątpliwości co do podejmowanych decyzji, przy czym stanowisko Komisji wydawane w każdej indywidualnej sprawie chroniłoby Adwokata,
  • uaktywnienie platformy internetowej do prowadzenia szkoleń w formie on-line, stanowiącej jednocześnie bibliotekę nagrań, z których każdy z Członków Izby mógłby korzystać w dowolnym momencie.
 7.  

 8. SOLIDARNOŚĆ ZAWODOWA

  • naszym zamiarem jest podjęcie działań nakierowanych na poszerzenie rynku usług prawnych oraz zmiana systemu wynagrodzeń za czynności podejmowanych z urzędu. W szczególności zależy nam na ukształtowaniu stawek wynagrodzenia za pomoc świadczoną z urzędu na poziomie stawek rynkowych oraz rozszerzenie zakresu przymusu adwokackiego m.in. o sprawy gospodarcze,
  • wspieranie Adwokatów i Aplikantów Adwokackich w trudnych sytuacjach zdrowotnych, życiowych lub zawodowych poprzez możliwość okresowego obniżenia bądź zwolnienia ze składek oraz stworzenie programu pożyczek wewnątrzkorporacyjnych,
  • wspieranie Koleżanek i Kolegów w ich codziennej pracy m.in. poprzez dyskretny acz aktywny udział Dziekana (ewentualnie wskazanych osób) w komunikacji z organami wymiaru sprawiedliwości i ścigania oraz podejmowanie działań mediacyjnych i koncyliacyjnych w sytuacjach spornych wynikłych pomiędzy zawodowymi pełnomocnikami.
 9.  

 10. POZIOM KSZTAŁCENIA

  • podniesienie jakości prowadzonych szkoleń, w tym wprowadzenie szkoleń dostosowanych do potrzeb Adwokatów (praktyków prawa) oraz Aplikantów Adwokackich (adeptów prawa),
  • jasne kryteria doboru Wykładowców/ prelegentów/ szkoleniowców oraz zasad ich wynagradzania oraz rozliczania z uwzględnieniem wyników ankiet i przeprowadzonych ocen kontrolnych,
  • wprowadzenie do programu szkoleń wykładów z zakresu zasad prowadzenia kancelarii, tworzenia marki, budowania wizerunku, zasad i sposobów pozyskiwania klientów, etc
  • dofinansowania oraz negocjacja stawek preferencyjnych na zakup programów prawniczych (SIP),
  • urealnienie sprawowania patronatu poprzez wprowadzenie minimum programowego oraz przyznawanie PDZ za zrealizowanie tego programu.
 11.  

 12. TRANSPARENTNOŚĆ INFORMACJI i FINANSÓW

  • zależy nam na pełnej transparentności systemu finansowego naszej Izby – w tym celu koniecznym jest stworzenie jasnych i klarownych procedur podziału i wydatkowania środków finansowych oraz ich przesuwania między poszczególnymi działami,
  • przygotowanie i wdrożenie regulaminów pozwalających na uzyskanie transparentności działań i finansów Rady, jej Komisji i Zespołów oraz pozostałych organów Izby,
  • wprowadzenie wydatków na kształcenie członków naszej i promocję zawodu Adwokata, jako priorytetu wydatków środków Izby,
  • określenie jasnych kryteriów udzielania finansowej pomocy koleżeńskiej,
  • stworzenie przejrzystego i sprawnego systemu przydzielania spraw z urzędu i dyżurów adwokackich,
  • obowiązek zamieszczania sprawozdań finansowych w extranecie/panelu adwokata.
 13.  

 14. KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA

  • przejrzysta, jednolita forma informowania adwokatów o ważnych wydarzeniach samorządowych, w tym w zakresie szkoleń zawodowych,
  • poprawa czytelności i aktualności strony internetowej Izby.
 15.  

 16. DOSKONALENIE ZAWODOWE

  • utrzymanie i rozszerzenie oferty szkoleń online (webinaria/seminaria),
  • poszerzenie oferty szkoleń kilkugodzinnych, półdniowych, całodniowych, umożliwiających zdobycie większej ilości punktów PDZ,
  • poszerzenie współpracy międzynarodowej na gruncie merytorycznym m.in. poprzez organizowanie powszechnie dostępnych konferencji i wykładów, wyjazdów studyjnych, wymian, etc.
 17.  

 18. OPIEKA MEDYCZNA I PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE

  • stworzenie programu grupowej opieki medycznej w prywatnych placówkach medycznych,
  • doprowadzenie do uwzględnienia Adwokatów jako jednej z pierwszych grup zawodowych w programie szczepień przeciwko chorobie COVID-19,
  • stworzenie programów aktywności fizycznej dostępnych dla wszystkich – wewnątrzkorporacyjnej i zewnętrznej (karty typu multi-sport),
  • stworzenie programu zniżek adwokackich na określone towary i usługi.
 19.  

 20. WZAJEMNE WSPARCIE

  • stworzenie systemu wsparcia koleżeńskiego w zakresie wykonywania zawodu,
  • utworzenie koordynatora w zakresie świadczenia pomocy merytorycznej i problemów z zakresu stosowania zasad etyki zawodowej
 21.  

 22. ZMIANY USTAW i KEA
 23. Jesteśmy świadomi, że zmiany prawa pozostają poza kompetencją Dziekana i Rady, niemniej nie zwalnia to organów największej w Polsce Izby Adwokackiej z obowiązku podejmowania kroków zmierzających do zmiany ustaw i aktów, które determinują zakres i formę wykonywania zawodu Adwokata.

  W naszej ocenie koniecznym zatem jest:

  • poszerzenie zakresu form wykonywania zawodu (m.in. umowa o pracę),
  • rozszerzenie zakresu przymusu adwokackiego (m.in. w sprawach gospodarczych, IOD, od określonej WPS),
  • inicjatywa zmian w zakresie ustaw procesowych – KPC, KPK, PPSA (KPA) – uwzględniające praktyczne doświadczenia adwokackie,
  • umożliwienie Izbom Adwokackim pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację celów o charakterze społecznym – służących rozpowszechnianiu wiedzy prawnej w społeczeństwie,
  • zmiany w zakresie umożliwienia Okręgowym Izbom Adwokackim pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację celów o charakterze społecznym – służących rozpowszechnianiu wiedzy prawnej w społeczeństwie,
  • podwyższenie wynagrodzeń dla pełnomocników z urzędu,
  • zmiany w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej (m.in. zakres i zasady przypisywania kar dyscyplinarnych za poszczególne czyny, powrót do możliwości zasądzania kar pieniężnych na cele społeczne Adwokatury),
  • oczekujemy też dyskusji na temat coraz powszechniejszy praktyki wszczynania postępowań dyscyplinarnych w kwestiach niedotyczących wykonywania zawodu jako “sposobu prowadzenia procesu i jego strategii”.

  Mamy świadomość tego, że tematy te wzbudzały zawsze dużo emocji i stanowiły płaszczyznę rozwarstwienia poglądów starszego i młodszego pokolenia. Niemniej jednak nie jest to powód nakazujący odstąpienie od poddania powyższych kwestii debacie społecznej wewnątrz naszego samorządu. Są to kwestie ważne i rzutujące na wykonywania naszego zawodu oraz efektywność funkcjonowania organów samorządowych.